Saturday, November 26, 2005


Nihon Bugei Shinkokan Dojo offers instruction in Yoshinkan Aikido, Iaijtsu, ZNKR Seitei gata Iai, Muso Jikiden Eishin-ryu Iaido and Shudokan karate.Sensei Dale Labrador

0 Comments:

Post a Comment

<< Home